Verzuimbegeleiding

Spreekuren met taakdelegatie

Tijdens de verzuimbegeleiding kan een bedrijfsarts van Covades de taken door een collega laten uitvoeren onder zijn of haar eindverantwoording (taakdelegatie) . Covades is altijd transparant over de functie van de professional waarmee je te maken krijgt. De functie vind je op de uitnodigingsbrief en op de terugkoppeling van het spreekuur en deze rol wordt besproken tijdens het spreekuur.

Zaken die een bedrijfsarts kan delegeren zijn o.a. het uitvoeren van het spreekuur waarbij wordt gekeken wat de aard van de werkzaamheden is, wat de klachten en beperkingen zijn, wat de lopende behandelingen zijn. Verder kan besproken worden welke taken of aangepaste werkzaamheden je wel zou kunnen doen. Als je het daar samen over eens bent, mag de taakgedelegeerde daar ook een advies over uitbrengen aan de werkgever.

Medewerkers van Covades die in taakdelegatie werken zijn opgeleid om taken van de bedrijfsarts op basis van taakdelegatie over te nemen. Zij overleggen bovendien regelmatig met de verantwoordelijke arts en bedrijfsarts, die zich ervan bewust is dat de kennis en kunde van de functionarissen aan wie diegene taken delegeert voldoende is en blijft. De functionarissen die in taakdelegatie werken, werken dus altijd onder de eindverantwoordelijkheid van een bedrijfsarts die tevens opleider is. Die bedrijfsarts/opleider heeft ook toegang tot het medische dossier.

Je kunt ook te maken krijgen met een arts die nog in opleiding is met de specialisatie bedrijfsgezondheidszorg (AIOS). Daarnaast werken we ook met basisartsen die nog niet in opleiding zijn (ANIOS). In het kader van het opleiden van basisartsen tot bedrijfsarts heeft Covades een samenwerking met Arbodienst Richting. Tegelijkertijd is Covades bezig met een traject om zelf geaccrediteerd opleidingsinstelling te worden. Dit traject zal naar alle waarschijnlijkheid Q1 2024 afgerond worden.

Artsen die nog geen geregistreerd bedrijfsarts zijn, mogen wel taken zelfstandig uitvoeren. Zij zijn daar vanuit de wet BIG zelf verantwoordelijk voor. Bijvoorbeeld wanneer er een probleemanalyse of een actueel oordeel wordt opgesteld, vind je daarin ook de naam van de eindverantwoordelijke bedrijfsarts. Voor alle taken geldt, dat deze onder strikte supervisie van een geregistreerd bedrijfsarts worden uitgevoerd. Deze bedrijfsarts is en blijft verantwoordelijk en is ook wettelijk aansprakelijk.

Voor alle professionals met wie je in een spreekuur contact hebt, geldt dat hetgeen wat daar wordt besproken onder het medische beroepsgeheim valt. Dit betekent dat wanneer je het verzuimspreekuur bezoekt er geen inhoudelijke terugkoppeling aan de werkgever wordt gegeven. Alleen de informatie die met een werkgever gedeeld mag worden zijn mededelingen over mogelijke beperkingen, wat je wel of niet kan, eventuele aanpassingen van de werkzaamheden, een prognose en of zo nodig mededelingen of een behandeling wordt gevolgd (niet welke behandeling).

Wie je ook spreekt: je kunt erop rekenen, dat de kwaliteit van onze zorg gewaarborgd is en blijft. En mocht je dat willen, dan kun je altijd vragen om een afspraak met de bedrijfsarts. Wil je contact met de eindverantwoordelijke bedrijfsarts neem dan contact met ons op via het telefoonnummer in de brief die je hebt ontvangen of via medischsecretariaat@covades.nl.

De dienstverlening

Is gericht op een positief persoonlijke benadering. Transparant, open en direct. Gericht op het gegeven dat jij je nu bewust bent van de mogelijkheden om anders met je uitval om te gaan. Zodat je gaat werken aan je eigen (werk)geluk.

De klant

Onze klanten kiezen voor positiviteit. Ze kiezen voor anders. De klanten realiseren zich dat mensen het verschil maken. Dat de betekenis van werk voor mensen een direct positief effect heeft op het functioneren van de organisatie. In al haar facetten.

De intentie

Meer werkgeluk, gezondheid, energie, professionaliteit en vertrouwen. Als aansluiting daarop kunnen mensen werkelijk zélf de keuze maken om nu optimistisch naar het leven te kijken. Misschien niet de hele week, misschien niet de hele dag, waar wel nu!

Interesse?

Neem contact met ons op!