alles over arbowet wet regelgeving szw inspectie

Alles over wet- en regelgeving

Wat zegt de Arbowet?

De Arbowet legt allerlei verplichtingen op. U moet aan deze verplichtingen voldoen om boetes van de inspectie te voorkomen. Een voorbeeld. Elk bedrijf moet een basiscontract met een arbodienst hebben. Een arbodienst is een adviseur op het gebied van werk en gezondheid. Het ontbreken van zo'n basiscontract kan tot een boete van 1.500 euro leiden. De boete voor een onvolledig basiscontract is 750 euro. Als u werknemers niet wijst op het open spreekuur bedraagt de boete 1.500 euro. Wanneer er geen preventiemedewerker is, kost de boete ook 1.500 euro.

Sommige verplichtingen uit de Arbowet bestaan al langere tijd. Andere zijn er definitief sinds 1 juli 2018.

De langer bestaande verplichtingen in de arbowet:

 • De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). De werkgever is verplicht deze aan te bieden. De werknemer mag zelf bepalen of hij of zij daar gebruik van maakt.
 • Verzuimbegeleiding door de Wet verbetering Poortwachter. Als werkgever bent u verplicht om het verzuimprotocol bekend te maken. Uw werknemer moet uw verzuimregels opvolgen. Een voorbeeld is het tijdig aanvragen van verzuimverlof. Uw werknemer is niet verplicht iets over de ziekte te vertellen. En als werkgever mag u er ook niet naar vragen.
 • Aanstellingskeuringen zjin verplicht als er bijzondere medische functie eisen gelden.
 • De bedrijfsarts moet voldoende mogelijkheden hebben om beroepsziekten op te sporen. Hij moet ze ook onderkennen, diagnosticeren en (anoniem) melden.
 • De rol van de preventiemedewerker wordt versterkt. En de werknemersvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

De relatief nieuwe wettelijke verplichtingen zijn:

 • Relevante informatie moet beschikbaar zijn. Hiermee wordt bijvoorbeeld de meest recente RI&E met het Plan van Aanpak bedoeld. Het verzuimprotocol en de contactgegevens van de preventiemedewerker en de OR worden hier ook mee bedoeld.
 • De medewerker heeft toegang tot (anonieme) arbeidsgezondheidskundig spreekuur. Deze toegang is er zonder dat de werkgever daarover wordt geinformeerd.
 • Er is voor de medewerker de mogelijkheid van een second opinion op het advies van de bedrijfsarts.
 • Er is vrije toegang voor de bedrijfsarts tot iedere werkplek.
 • De werkgever faciliteert overleg en nauwe samenwerking tussen de arbodienst en de preventiemedewerker.
 • De arbodienst overlegt minimaal jaarlijks zelfstandig overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • Er is voldoende tijd voor de bedrijfsarts voor professionele beroepsuitoefening.

Alle bovengenoemde wettelijke verplichtingen moeten concreet zijn vastgelegd. Dit moet zijn opgenomen in het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst.

Privacy en ziekmelden

Wat mag u nog vragen bij een ziekmelding?

Dit antwoord komt niet voort uit de Arbowet. Dit betreft beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens die u moet volgen. Uw werknemer is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte. En u mag er ook niet naar vragen. U mag niet vragen naar de gezondheid. U mag ook niet vragen naar de ziekte of naar de mogelijkheden om te werken. Een werknemer heeft dus het recht zijn verzuimoorzaak te verzwijgen. In de praktijk vertelt een medewerker vaak van alles over het ziektebeeld. Maar die informatie mag u niet registreren.

Als u meer wilt weten over ziekmelding en privacy gaat u naar https://covades.nl/privacyreglement/

Privacy en Personeels Informatie Systemen

In uw systeem mogen géén gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte van werknemers verwerkt worden.

Wat moet er in een re-integratiedossier staan?

Hierin staan alle afspraken over de re-integratie van de werknemer:

 • Er staan schriftelijke afspraken en onderlinge e-mails in (tussen u en de werknemer) over de re-integratie of werkhervatting;
 • Er staan gespreksverslagen tussen u en de werknemer in;
 • U registreert er de onderlinge e-mails over de re-integratie en werkhervatting;
 • U slaat er de probleemanalyse en mogelijke bijstellingen in op;
 • Er staan terugkoppelingen van de spreekuren van de bedrijfsarts in;
 • Het Plan van Aanpak is opgenomen;
 • De verslagen van de bedrijfsarts staan er in;
 • De eerstejaarsevaluatie staat er in;
 • De eindevaluatie staat er in;
 • Terugkoppelingen van interventies staan er in.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de Covades Nieuwsbrief.

Image